ІСТОРІЯ ПАРТІЇ
ПРОГРАМА СПУ
МАНІФЕСТ СПУ
КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМНИХ ДІЙ СПУ
СТАТУТ ПАРТІЇ
ПАРТІЙНІ ДОКУМЕНТИ
ЗАЯВИ
ЯК ВСТУПИТИ В ПАРТІЮ
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
СТАТУТ ПАРТІЇ

ЗАРЕСТРОВАНО

Міністерством

Юстиції України

25 листопада 1991 року

Свідоцтво №157

Перереєстровано

28 січня 1993 року

ПРИЙНЯТО 

Установчим 

з’їздом 

Соціалістичної партії 

України 

26 жовтня 1991 року

ПОГОДЖЕНО

в новій редакції зі

змінами та доповненнями

29 червня 1998 року

ПРИЙНЯТО

VI з’їздом

Соціалістичної партії України

в новій редакції

13 червня 1998 року

ПОГОДЖЕНО

в новій редакції зі

змінами та доповненнями

24 липня 2002 року

ПРИЙНЯТО

X з’їздом

Соціалістичної партії України

в новій редакції

15 червня 2002 року

ВЗЯТО  ДО  ВІДОМА

в новій редакції зі

змінами та доповненнями

16 листопада 2006 року

 

ПРИЙНЯТО

XII з’їздом

Соціалістичної партії України

в новій редакції

30 вересня 2006 року

ВЗЯТО  ДО  ВІДОМА

зі змінами та доповненнями

наказ Міністерства юстиції

України від

20.05.2008 року №83615

 

ПРИЙНЯТО

XII з’їздом

Соціалістичної партії України

12 квітня 2008 року

зміни та доповнення

ЗМІНИ ВЗЯТІ  ДО  ВІДОМА

Державною реєстраційною службою України

Наказ від 01.11.2011

№458

 

ПРИЙНЯТО

Другим етапом XVII з’їзду

Соціалістичної партії України

в новій редакції

14 серпня 2011

ЗМІНИ ВЗЯТІ ДО ВІДОМА

Державною реєстраційною службою України

Наказ від 17.04.2014 року  № 183

 

ПРИЙНЯТО

XIX з’їздом

Соціалістичної партії України

в новій редакції

12 жовтня 2013

 

ПРИЙНЯТО

ПЕРШИМ ЕТАПОМ ЧЕРГОВОГО З’ЇЗДУ  

Соціалістичної партії України

в новій редакції

18 лютого 2017 року

 

ПРИЙНЯТО

ДРУГИМ ЕТАПОМ ЧЕРГОВОГО З’ЇЗДУ  

Соціалістичної партії України

в новій редакції

08 липня 2017 року

________________________________________________________________________________

 

СТАТУТ

Соціалістичної партії України

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ 2017 рік


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Соціалістична партія України (надалі — СПУ) є лівоцентристською політичною партією, що об’єднує громадян України — прихильників ідеї соціальної справедливості, яка ставить за мету:

 – утвердження народовладдя, створення політичних, економічних та соціальних умов для реальної участі громадян в управлінні державою та суспільством;

 – побудову в Україні демократичного соціалізму, який забезпечує безперервну демократизацію всіх сфер життя, соціальну справедливість, свободу і рівноправність громадян, захист їхніх прав, покращення життя, задоволення матеріальних, духовних та інших потреб шляхом приходу до влади.

1.2. Соціалістична партія України провадить свою діяльність відповідно до норм Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні» та згідно з цим Статутом. Свою діяльність СПУ поширює на всю територію України.

1.3. СПУ має право:

–        вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією та чинним законодавством України;

–        у своїй діяльності використовувати засоби масової інформації державної та інших форм власності, а також засновувати власні засоби масової інформації;

–        відстоювати права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші інтереси членів партії та її прихильників;

–        сприяти та брати участь у розробці комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, вживати необхідні заходи, спрямовані на їх реалізацію;

–        вносити пропозиції до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування та одержувати від них інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою СПУ;

–        підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати  між  собою  у) міжнародні спілки, дотримуючись встановлених чинним законодавством України вимог;

–        підтримувати ідейно, організаційно та матеріально молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

–        поширювати ідеї громадянського суспільства та сприяти розвитку принципів самоврядування;

–        висувати кандидата на пост Президента України;

–        брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку,  встановленому відповідними законами України;

–        брати участь у формуванні виконавчих органів державної влади і місцевого самоврядування для здійснення своїх статутних і програмних завдань через представників у цих органах;

–        створювати умови для розвитку та зміцнення міжнаціональних відносин, прагнути дотримання політичних, економічних, соціальних та інших прав і свобод людини;

–        представляти і захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів (прихильників) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

–        брати участь у політичній діяльності, провадити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України;

–        здійснювати опозиційну діяльність: викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

–        брати участь в обговоренні та оприлюдненні оцінки дій і рішень органів влади, вносити до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду;

–        виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати правочини;

 1.4. СПУ є юридичною особою, має печатку зі своєю назвою, штампи, бланки, які затверджуються Політичною Радою СПУ (надалі — Політрада СПУ) і виготовляються у встановленому законом порядку.

СПУ має свою символіку: партійний гімн, прапор, партійний знак, девіз, які затверджуються Політрадою СПУ. Партійна символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.5. Повне найменування СПУ:

1.5.1. Українською мовою: Соціалістична партія України.

1.5.2. Російською мовою: Социалистическая партия Украины.

1.5.3. Англійською мовою: Socialist party of Ukraine.

1.6. Скорочене найменування партії:

1.6.1. Українською мовою: СПУ.

1.6.2. Російською мовою: СПУ.

1.6.3. Англійською мовою: SPU.

1.7. Місцезнаходження керівних органів СПУ, юридична адреса: 02100, м. Київ, вул. Бажова, буд. 12.

1.8. СПУ для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України; може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно, для чого відкривати рахунки, в тому числі валютні, в державних і комерційних банківських установах України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади, а також мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

1.9. СПУ, її партійні організації будуються за адміністративно-територіальною, територіальною ознаками.

II. ЧЛЕНИ СПУ: ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО СПУ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ, ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

2.1. Членом СПУ може бути громадянин України, який досяг 18 років і відповідно до Конституції і законів України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут СПУ, виконує їх, бере участь у роботі в одного із первинних партійних осередків, партійних організацій СПУ, виконує партійні рішення та матеріально підтримує партію. Членство в СПУ є фіксованим. Порядок обліку членів партії визначається Політичним виконавчим комітетом Політради СПУ (надалі — Політвиконком СПУ). Член СПУ не може одночасно бути членом іншої політичної партії. Партійний стаж обчислюється з моменту прийняття рішення про прийом у члени СПУ.

2.2. Прийом у члени СПУ провадиться за рішенням зборів  первинного партійного осередку, регіонального, місцевого партійного комітету СПУ чи бюро регіонального, місцевого партійного комітету, Політвиконкомом СПУ, Політрадою СПУ, З’їздом СПУ в індивідуальному порядку на підставі письмової заяви особи, що вступає. Рішення регіонального, місцевого партійного комітету чи бюро регіонального, місцевого партійного комітету СПУ або керівного органу СПУ про прийом в члени СПУ є остаточним та приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх на зборах первинного партійного осередку, засіданні регіонального, місцевого партійного комітету СПУ, бюро регіонального, місцевого партійного комітету або засіданні керівного органу СПУ. Членство в СПУ засвідчується шляхом внесення Політвиконкомом СПУ в єдиний електронний реєстр СПУ та присвоєння індивідуального номера обраного або виключеного члена СПУ і постійно підтверджується шляхом сплати членських внесків в розмірі та спосіб затверджений Політвиконкомом СПУ. Порядок ведення єдиного електронного реєстру СПУ та забезпечення безпеки зберігання даних  визначається Політвиконкомом СПУ.

2.3. Членство в СПУ припиняється у випадках:

–        подання членом СПУ письмової заяви про вихід з партії до первинного партійного осередку СПУ, або до регіонального, місцевого партійного комітету СПУ або бюро регіонального, місцевого партійного комітету СПУ або керівного органу СПУ;

–        обставин, внаслідок яких особа не має права голосу на виборах і референдумах відповідно до законодавства України;

–        вступу до іншої політичної партії або перебування в іншій політичній партії;

–        виключення із членів СПУ;

–        не сплати членських внесків в термін визначений Політвиконкомом СПУ;

–        смерті члена СПУ.

2.4. Членство в СПУ зупиняється чи припиняється з дня подання відповідної заяви членом СПУ та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в СПУ, крім випадків визначених законодавством.

У випадках, коли член СПУ вступає на посаду чи службу, перебування на яких членам партії забороняється законами України, або у випадку довготривалого (більше шести місяців) від’їзду за кордон на підставі письмової заяви до первинного партійного осередку СПУ, або регіонального, місцевого партійного комітету СПУ чи бюро регіонального, місцевого партійного комітету СПУ, Політвиконком СПУ, Політраду СПУ, З’їзду, її членство в СПУ зупиняється на час перебування на відповідних посадах, службі або за кордоном. Продовження членства в СПУ відбувається на підставі поданої заяви після завершення перебування осіб на відповідних посадах, службі чи повернення з-за кордону. 

2.5. Член СПУ за порушення Статуту СПУ або Програми партії, невиконання чи неналежне виконання партійних рішень, нанесення своєю діяльністю шкоди репутації СПУ притягується первинним партійним осередком, керівним органом партійної організації вищого рівня, Політвиконкомом чи Політрадою СПУ до відповідальності у вигляді партійного стягнення.

Рішення про застосування партійного стягнення до члена СПУ приймається більшістю голосів присутніх на відповідних зборах первинного партійного осередку, керівним органом партійної організації вищого рівня, Політвиконкомом чи Політрадою СПУ.

2.6. Вищою мірою партійного стягнення для члена СПУ є виключення з партії.

Підставами для виключення є:

–        невиконання членом СПУ обов’язків, передбачених цим Статутом;

–        невиконання членом СПУ партійних рішень;

–        втрата організаційного зв’язку з партією;

–        несплата членських внесків без поважних причин більше трьох місяців від терміну встановленого Політвиконкомом СПУ.

Питання про виключення члена партії можуть вирішувати збори первинного партійного осередку, засідання комітету чи бюро комітету регіональної, місцевої організації, засідання Політвиконкому чи Політради СПУ, З’їздом за поданням ЦКК СПУ.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів зборів первинного партійного осередку , більше половини членів бюро регіонально, місцевої організації, більше половини присутніх на засіданні членів регіонального, місцевого партійного комітету СПУ, більше половини членів Політвиконкому, більше половини членів Політради СПУ.

Питання про виключення з СПУ члена партії, який входить до керівного партійного органу, розглядається на засіданні відповідного або вищого партійного органу.

За виключеним з СПУ зберігається право протягом двох місяців звернутися з апеляцією до Контрольної Комісії відповідного рівня, Центральної Контрольної Комісії СПУ (ЦКК СПУ). Рішення ЦКК СПУ є остаточним.

Рішення про виключення набирає чинності після розгляду апеляції (якщо така надійде) до відповідної регіональної, місцевої Контрольної Комісії або Центральної Контрольної Комісії СПУ, або по завершенню терміну подачі апеляції.

Особи, які раніше були членами інших політичних партій, приймаються в члени СПУ після трьохмісячного випробувального терміну у разі, якщо особа не раніше ніж за три роки до вступу в СПУ була членом іншої політичної партії. Особи, виключені з СПУ, приймаються в партію після річного випробувального терміну з моменту надходження заяви до відповідної партійної організації або партійного комітету чи бюро партійного комітету.

Рішення про накладання партійного стягнення або про виключення з партії може бути скасоване або змінене органом, який наклав стягнення або виключив з партії, або вищими керівними або контрольними органами в порядку, визначеному цим Статутом.

2.7. Облік членів СПУ ведуть секретарі комітетів первинних партійних осередків, комітети регіональних та міських організацій, Політвиконком СПУ. Порядок обліку членів партії визначається Політвиконкомом СПУ.

2.8. Член СПУ має право:

–        обирати і бути обраним до керівних органів партії;

–        бути висунутим від партії кандидатом для обрання до представницьких органів влади всіх рівнів та на вищі керівні посади в органах державної влади;

–        на партійних зборах (конференціях), засіданнях партійних комітетів, Політвиконкому, Політради, з’їздах СПУ  критикувати будь-якого члена партії і партійні органи, відкрито висловлювати свої думки з будь-яких питань діяльності СПУ, вносити пропозиції, відстоювати свою точку зору до прийняття рішення більшістю;

–        вільно висловлювати власну думку та обговорювати будь-які питання партійного життя на стадії обговорення до прийняття відповідного рішення;

–        за наявністю підстав виступати з ініціативою про відкликання зі складу керівних органів тих чи інших осіб;

–        звертатись до керівних органів партійної організації, керівних органів СПУ з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема, від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди;

–        на отримання інформації про діяльність первинних партійних осередків, регіональних та місцевих організацій, партійних комітетів, Політвиконкому та Політради СПУ;

–        на участь у конференціях (зборах), засіданнях органів СПУ, коли розглядається його справа чи доля його організації;

–        звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності СПУ до керівних органів партійних організацій, керівних органів СПУ та одержувати на них обґрунтовані відповіді;

–        вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Програми та Статуту СПУ, брати участь у виробленні і реалізації партійної політики;

–        матеріально підтримувати СПУ;

–        припинити членство в СПУ за власним бажанням у порядку, передбаченому Статутом СПУ.

 2.9. Член СПУ зобов’язаний:

–        дотримуватись Програми, Статуту та інших нормативних документів партії;

–        брати участь у реалізації партійної політики, її пропаганді та втіленні у життя;

–        брати участь у виборах, активно підтримувати і сприяти успіху кандидатів від СПУ на виборах, вести за них агітацію серед населення;

–        регулярно сплачувати членські внески, періодичність, розмір та порядок сплати яких затверджується Політвиконкомом СПУ;

–        працюючи в органах державної влади чи місцевого самоврядування за дорученням партії, суворо дотримуватись принципів законності, справедливості і демократизму;

–        брати участь у підготовці і проведенні політичних заходів, спрямованих на захист законних прав та інтересів громадян України;

–        утверджувати в партії дух товариськості та взаємної підтримки;

–        дбати про честь і авторитет СПУ, залучати до неї нових членів;

–        дотримуватись партійної етики, взаємної поваги та субординації;

–        дотримуватись партійної дисципліни при виконанні прийнятих рішень і доручень;

–        добиватись зміцнення зв’язків партійних організацій з громадськими організаціями, які відстоюють  права та інтереси різних соціальних груп населення;

–        виконувати рішення партійної організації, керівних органів партійних організацій, керівних органів СПУ, партійні доручення керівних осіб партії;

–        своєчасно надавати інформацію про зміни, які відбулися в його облікових даних;

–        зупинити членство в СПУ на період державної служби, зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

2.10. Для заохочення членів СПУ та відзначення інших громадян СПУ засновує почесні нагороди партії, перелік яких та Положення про порядок нагородження затверджується Політрадою СПУ.

ІІІ. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СПУ

3.1. Принципом організаційної будови та діяльності партії є демократичний централізм, що означає:

–        виборність усіх керівних органів партії знизу доверху;

–        періодичну звітність виборних партійних органів перед своїми партійними організаціями і перед органами вищого рівня;

–        право організацій нижчого рівня отримувати інформацію про діяльність органів вищого рівня;

–        партійну дисципліну, підпорядкування меншості більшості, нижчого керівництва вищому;

–        обов’язковість виконання рішень органів вищого рівня, розпоряджень вищих посадових осіб СПУ для організацій нижчого рівня та для кожного члена СПУ;

–        колегіальність у роботі партійних організацій і керівних партійних органів;

–        персональну відповідальність кожного члена партії за виконання своїх обов’язків, партійних рішень і партійних доручень;

–        право меншості на відстоювання своєї точки зору до прийняття рішення більшістю.

3.2. СПУ будується за територіальним принципом.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СПУ

4.1. Структуру СПУ (статутні органи СПУ) складають первинні партійні осередки, місцеві партійні організації, регіональні партійні організації (далі –структурні утворення), керівні органи СПУ.

4.2. Первинний партійний осередок СПУ може бути створений за місцем проживання, роботи або за професійною ознакою чи родом занять членів СПУ у межах території села, селища, міста або частини їх території.

4.3. Місцева партійна організація створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах районів, міст (міст обласного значення), районів у містах.

4.4. Регіональна партійна організація створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України.

4.5. До керівних органів належать: З’їзд, Політична Рада СПУ (надалі — Політрада СПУ),

4.6. Президія СПУ надаліПрезидія є постійно діючий колегіальний дорадчо-координаційний орган.

4.7. Вищим виконавчим органом СПУ Є Політичний виконавчий комітет Політичної Ради СПУ (надалі — Політвиконком СПУ).

4.8. Вищими посадовими особами СПУ, які обираються з’їздом СПУ, є Лідер СПУ — Голова Політради СПУ (надалі — Лідер СПУ), Голова СПУ, Голова ЦКК СПУ.

4.9. Вищим контролюючим органом СПУ є Центральна Контрольна Комісія СПУ (надалі — ЦКК СПУ).

4.10. Первинні партійні осередки об’єднуються згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом у місцеві партійні організації: районні, районні в містах, міські; місцеві партійні організації об’єднуються відповідно у регіональні: Кримську республіканську, обласні, Київську і Севастопольську міські організації партії.

V. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕРВИННИХ ПАРТІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ, РЕГІОНАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СПУ

5.1. Первинні партійні осередки.

5.1.1. Основу СПУ складають первинні партійні осередки. Питання діяльності первинних партійних осередків вирішується на зборах, які скликаються не менше одного разу на два місяці секретарем первинного партійного осередку СПУ. Збори первинного партійного осередку можуть також бути скликані за рішенням керівних органів партійної організації вищого рівня. В такому разі за рішенням відповідного органу, який прийняв рішення про проведення зборів, створюється оргкомітет з підготовки та проведення зборів та визначається порядок їх скликання.

Збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини членів первинного партійного осередку. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах членів СПУ.

5.1.2. Первинний партійний осередок створюється на підставі рішення установчих зборів, за наявності не менше трьох членів СПУ у складі. Рішення про створення первинного партійного осередку затверджується партійним комітетом відповідної місцевої партійної організації або Бюро місцевого партійного комітету якому підпорядковується первинний партійний осередок.

5.1.3. Первинний партійний осередок не є юридичною особою. Після свого створення він легалізується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.1.4. Первинні партійні осередки СПУ:

–        здійснюють прийом у члени СПУ;

–        за поданням першого секретаря партійного комітету регіональної партійної організації обирають секретаря партійного осередку СПУ, з обов’язковим наступним затвердженням  бюро Партійного комітету регіональної партійної організації;

–        обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня;

–        організують роботу з виконання і пропаганди Програми СПУ, рішень партійних органів вищого рівня;

–        входять до складу районної, районної в місті, міської партійної організації; 

–        створюють партійні групи; 

–        розробляють і здійснюють заходи партійного впливу на суспільно-політичну ситуацію у відповідній місцевості;

–        у відповідності до чинного законодавства України та Статуту СПУ беруть участь у виборах народних депутатів до Верховної Ради України, Президента України, депутатів до Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, сільських, селищних рад, сільських, селищних та міських голів, керівного складу громад різного рівня.

Первинні партійні осередки СПУ в своїй діяльності керуються Статутом та Програмою СПУ, рішеннями партійних органів вищого рівня, розпорядженнями Лідера СПУ.

5.1.5. Первинний партійний осередок СПУ припиняє свою діяльність:

-          рішенням Політвиконкому СПУ; 

-          рішенням партійного комітету організації вищого рівня; 

-          діяльність первинного партійного осередку СПУ припиняється, якщо в її складі залишилось менше трьох членів СПУ.

5.1.6. Там, де немає потреби створення первинного партійного осередку, за наявності не менше 3-х членів СПУ, за рішенням регіонального партійного комітету створюються партійні групи.

Партійні групи в своїй діяльності керуються Статутом та Програмою СПУ, рішеннями партійних органів вищого рівня.

Партгрупою керує партгрупорг, який обирається членами партгрупи відкритим голосуванням.

Партійні групи прав юридичної особи не мають.

5.2. Регіональні та місцеві партійні організації

5.2.1. Регіональні (АРК, обласні, міст Києва і Севастополя) та місцеві (міські, районні, районні в містах) партійні організації утворюються для спрямування діяльності партійних організацій в межах відповідного регіону. Регіональні та місцеві партійні організації беруться на облік Політрадою СПУ, або керівним органом тієї партійної організації, до складу якої вони входять безпосередньо, після чого реєструються у встановленому законодавством порядку. Регіональні партійні організації за рішенням Політвиконкому СПУ та за згодою Президії СПУ можуть реєструватися зі статусом юридичної особи, залишаючись структурною частиною СПУ і дотримуючись Статуту і Програми СПУ. Регіональні (АРК, обласні, міст Києва і Севастополя), що мають статус юридичної особи, зобов’язані вести визначене законом діловодство, бухгалтерський облік, статистичну звітність та у встановленому законом порядку мають право відкривати рахунки в установах банків, замовляти виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням. Регіональні та місцеві партійні організації повноважні розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадських організацій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам СПУ, рішенням керівних органів СПУ, а також користуватися іншими правами, які надані юридичним особам для вирішення питань внутрішнього життя.

5.2.2. Керівними органами регіональних та місцевих партійних організацій є збори (конференція), Партійний комітет (Комітет регіональної або місцевої партійної організації СПУ), контролюючим органом —  контрольна комісія, керівником організації є перший секретар.

Виконавчим органом регіональних та місцевих партійних організацій є бюро Партійного комітету.

 5.2.3. Вищим керівним органом регіональної та місцевої партійної організації є її збори (конференція). Збори (конференція) вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів СПУ (делегатів конференції). Рішення зборів (конференції) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини делегатів (членів СПУ), присутніх на зборах (конференціях). Регламент роботи зборів (конференції) та форма голосування визначаються делегатами (членами СПУ) зборів (конференції). Регіональні та місцеві партійні комітети оголошують про скликання чергових зборів (конференції) - не пізніше ніж за 15 днів до їх проведення. Регіональні та місцеві організації діють відповідно до Статуту та Програми СПУ.

 5.2.4. Збори (конференції) регіональних та місцевих партійних організацій СПУ:

–        обирають відповідний регіональний та місцевий партійний комітет, контрольну комісію відповідної регіональної та місцевої партійної організації, як правило, на два роки;

–        вирішують всі питання діяльності регіональної та місцевої партійної організації;

–        заслуховують звіти партійного комітету та контрольної комісії регіональних та місцевих партійних організацій;

–        обирають делегатів конференції організації СПУ вищого рівня, а конференції організацій Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя (регіональні партійні організації) — делегатів на з’їзд СПУ. Кількість (норма представництва) делегатів, що обираються на з’їзд СПУ від регіональних організацій, визначається Політвиконкомом СПУ. Кількість делегатів, що обираються на конференцію регіональної організації від організацій нижчого рівня, визначається партійним комітетом цієї регіональної організації.

При визначенні кількості (норми представництва) делегатів Політвиконкомом СПУ, регіональні партійні комітети обов’язково враховують необхідність повного представництва регіональних організацій та членів СПУ.

Збори (конференції) регіональних, місцевих партійних організацій СПУ проводяться не менше одного разу на два роки, а також можуть бути скликані достроково на вимогу 1/3 місцевих організацій нижчого рівня, або 1/3 первинних партійних осередків, що створені у відповідному регіоні, виключно за рішенням Політвиконкому СПУ. Повноваження делегатів Конференції регіональних, місцевих партійних організацій зберігаються на період до наступної чергової конференції.

Регіональні та місцеві партійні комітети зобов’язані провести конференцію протягом одного місяця з дати прийняття рішення Політвиконкомом СПУ після надходження відповідних протоколів та оголосити про її скликання не пізніше ніж за 10 днів до її проведення.

За рішенням Політвиконкому СПУ позачергові збори (конференція) регіональних, місцевих партійних організацій проводяться в термін визначений Політвиконкомом СПУ, але не пізніше 1 місяця з дня прийняття відповідного рішення.

Позачергові збори (конференція) регіональних, місцевих партійних організацій організовує та проводить уповноважена особа визначена Політвиконкомом СПУ. З дати прийняття рішення Політвиконкомом СПУ про проведення позачергових зборів (конференції) регіональної, місцевої партійної організації, керівництво (Перший секретар, члени комітету, бюро всіх рівнів) регіональної, місцевої партійної організації втрачають всі свої посадові повноваження.

Позачергові збори (конференція) обирають новий склад Партійного комітету відповідного рівня (нове керівництво, або підтверджують повноваження попереднього Партійного комітету відповідного рівня (попереднього керівництва)

5.2.5. Керівним органом партійної організації між проведенням Конференцій (зборів) є Комітети регіональних та місцевих партійних організацій СПУ.

Комітети регіональних та місцевих партійних організацій СПУ:

-          вирішують в період між конференціями (зборами) всі питання діяльності регіональних, місцевих організацій, організують виконання рішень партійних органів вищого рівня;

-          організують обговорення в партійних організаціях проектів загальнопартійних рішень, стратегії і тактики СПУ;

-          на підставі аналізу ситуації в регіоні виробляють пропозиції для Політради СПУ, яка зобов’язана їх розглядати;

-          координують роботу з прийому в партію, забезпечують розвиток структури партійних організацій;

-          обирають бюро комітету регіональної партійної організації за обов’язковим попереднім узгодженням  з Лідером СПУ;

-          обирають бюро комітету місцевої партійної організації за обов’язковим попереднім узгодженням з першим секретарем регіональної партійної організації;

-          обирають секретарів комітету регіональної партійної організації за поданням Лідера СПУ;

-          обирають заступників секретаря комітету місцевої партійної організації за поданням першого секретаря регіонального партійного комітету;

-          визначають кількісний склад бюро Партійного комітету та обирають бюро Партійного комітету на термін до проведення чергових звітно-виборчих Зборів (Конференцій), які проводяться не рідше одного разу на п’ять років;

-          можуть вводити до свого складу нових членів Партійного комітету, але не більше 20% від обраної конференцією (зборами) чисельності Партійного комітету у спосіб який визначає Політвиконкомом СПУ;

-          можуть виводити зі складу відповідного Партійного комітету його членів;

-          можуть приймати рішення про засновування регіональних засобів масової інформації, за дозволом Політвиконкому СПУ (у разі реєстрації регіональної партійної організації зі статусом юридичної особи);

-          затверджують редакторів регіональних партійних газет за обов’язковим узгодженням з Політвиконкомом СПУ;

-          заслуховують звіти партійних комітетів нижчого рівня;

-          ведуть партійне господарство (діловодство, партійну статистику, облік членів СПУ та інше);

-          організовують юридичне консультування членів СПУ з питань конституційного права та галузей законодавства, що регулюють партійно-політичну діяльність в Україні;

-          беруть участь у формуванні відповідних територіальних органів влади;

-          координують і спрямовують роботу депутатів - членів СПУ в органах місцевого самоврядування, створюють в них (за винятком виконавчих органів) партійні групи або фракції, керівники яких можуть кооптуватися до складу партійного комітету;

-          співпрацюють з відповідними структурами інших політичних партій, громадських об’єднань, а також представляють СПУ виключно в стосунках з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування в регіоні;

-          організовує матеріальне та фінансове забезпечення роботи своїх організацій;

-          здійснюють інші координаційні функції, що визначаються рішеннями Політвиконкомом СПУ.

-          засідання (Пленуми) партійних комітетів регіональних, місцевих організацій проводяться не рідше 1 разу на 3 місяці та є правомочним за участі половини членів Партійного комітету, рішення є прийнятим коли за нього проголосувала половина членів.

5.2.6. Перший секретар регіональної партійної організації призначається Лідером СПУ та після призначення за посадою очолює  бюро комітету регіональної партійної організації, головує на засіданнях комітету та проводить чергові збори (конференції) регіональної партійної організації.

5.2.7. Секретар місцевої партійної організації призначається першим секретарем регіональної партійної організації за попереднім узгодженням з Лідером СПУ та після призначення за посадою очолює бюро комітету місцевої партійної організації, головує на засіданнях комітету місцевої партійної організації, та проводить чергові збори (конференції) місцевої партійної організації.

5.2.8. Перший секретар регіональної та секретар місцевої партійної організації:

–        здійснює загальне керівництво відповідною партійною організацією;

–        відповідає за виконання рішень керівних органів СПУ та рішень очолюваної відповідної парторганізації;

–        представляє відповідну партійну організацію у взаємовідносинах з громадськими організаціями, партіями та органами влади виключно за місцем існування відповідної партійної організації;

–        вносить на розгляд Бюро Партійного комітету подання щодо скликання Пленуму Партійного комітету;

–        згідно виданої довіреності Лідером СПУ має право підпису фінансових та інших документів відповідної партійної організації;

–        забезпечує збір членських внесків;

–        за попереднім узгодженням з Політвиконкомом СПУ має право на відсторонення від виконання обов’язків секретарів, секретарів первинних партійних осередків, міських, районних партійних організацій, призначати виконуючих обов’язки на період до проведення позачергових партійних зборів, конференцій з організаційних питань.

–        перший секретар регіональної партійної організації набуває повноважень у відповідності зі Статутом СПУ, після відповідного розпорядження виданого Лідером СПУ з обов’язковим нотаріальним засвідченням справжності підпису Лідера СПУ на такому розпорядженні.

–        секретар місцевої партійної організації набуває повноважень у відповідності зі Статутом СПУ після відповідного розпорядження виданого першим секретарем регіональної партійної організації СПУ з обов’язковим затвердженням такого розпорядження підписом Лідера СПУ та печаткою СПУ.

5.2.9. Бюро Партійного комітету

–        є виконавчим органом регіональної та місцевої партійної організації;

–        в період між засіданнями відповідного Партійного комітету вирішує всі питання діяльності Партійного комітету та організовує виконання прийнятих рішень;

–        за поданням першого секретаря регіональної партійної організації скликає та організовує засідання (Пленумів) Партійного комітету;

–        свою діяльність здійснює згідно статуту СПУ, розпоряджень Політради СПУ, Президії СПУ, Політвиконкомом СПУ, ЦКК СПУ, Лідера СПУ;

–        засідання бюро регіонального та місцевого партійного комітету проводиться не рідше одного разу на місяць.

–        попередньо розглядає та вносить на затвердження Політвиконкому СПУ виборчі списки кандидатів до місцевих органів влади та представницьких органів місцевого самоврядування. 

VІ. СТАТУТНІ ОРГАНИ СПУ: ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Вищим керівним органом СПУ є З’їзд, а в період між з’їздами — Політрада СПУ. Вищим постійно діючим колегіальним дорадчо-координаційним орган є Президія СПУ.

З’їзд СПУ скликається не рідше одного разу на п’ять років Політрадою СПУ, яка оголошує про скликання чергового з’їзду, як правило, не пізніше як за місяць до дня його проведення.

Право ініціативи скликати позачерговий з’їзд має  Президія СПУ, Лідер СПУ.

6.1.1.Центральними колегіальними керівними органами СПУ є: З’їзд СПУ, Політрада СПУ, Політвиконком СПУ.

6.1.2. Центральним контрольним колегіальним органом є Центральна Контрольна Комісія СПУ.

6.1.3. СПУ із числа членів СПУ —  депутатів Верховної Ради України утворює дорадчий орган Раду депутатів СПУ, яка здійснює свою діяльність у відповідності з Програмою СПУ та цим Статутом. Головою Ради депутатів СПУ за посадою є Голова СПУ.

6.1.4. Вищими посадовими особами СПУ, які обираються з’їздом СПУ, є Лідер СПУ, Голова СПУ, Голова ЦКК СПУ.

6.2. З’їзд вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше половини обраних відповідно до Статуту СПУ делегатів. Регламент роботи та форма голосування визначається делегатами з’їзду. Обрання Лідера СПУ та Голови ЦКК СПУ проводиться таємним голосуванням. Обрання Голови СПУ проводиться з’їздом СПУ за поданням Лідера СПУ шляхом відкритого голосування. Рішення з’їзду вважаються правомочними, якщо за них проголосувало більше половини делегатів, присутніх на з’їзді, повноваження яких визнані мандатною комісією з’їзду. З’їзд СПУ може провадитися в кілька етапів.

6.2.1. З’їзд може приймати рішення з будь-яких питань діяльності СПУ.

6.2.2. До виключної компетенції з’їзду СПУ належить:

–        прийняття Статуту СПУ і Програми СПУ, внесення до них змін та доповнень;

–        обрання Лідера СПУ , Голови СПУ, Голови ЦКК СПУ;

–        визначення кількісного (обраного) складу Політради СПУ та ЦКК СПУ, обрання (підтвердження) їх членів;

–        заслуховування звітів Лідера СПУ, Голови СПУ, Політради СПУ, ЦКК СПУ;

–        визначення стратегічних напрямків діяльності СПУ;

–        висування кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

–        встановлює розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

–        затвердження передвиборної програми СПУ;

–        ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) СПУ, використання у цьому випадку майна та коштів СПУ;

6.2.3. В рішенні про скликання з’їзду повинні бути визначені дата та місце проведення. Політрада СПУ, Президія СПУ, Лідер СПУ (при скликанні з’їзду з їх ініціативи) може своїм рішенням змінити дату та місце проведення з’їзду.

Норму представництва делегатів від регіональних партійних організацій установлює Політвиконком СПУ.

6.2.4. Проекти порядку денного з’їзду формує Політвиконком СПУ. Питання, запропоновані Президією СПУ, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного з’їзду.

6.2.5. Делегати на з’їзд обираються конференціями (зборами) регіональних партійних організацій за квотою представництва, визначеною Політвиконкомом СПУ.

6.2.6. Крім визначеної квоти представництва, делегатами з’їзду є:

Лідер СПУ, Голова СПУ, Голова ЦКК СПУ

члени Політради СПУ;

члени ЦКК СПУ;

члени Президії СПУ;

члени Ради депутатів СПУ;

члени СПУ (особи делеговані СПУ у владу), які є вищими керівниками органів законодавчої, виконавчої гілок влади.

Рішення про обрання делегатів з’їзду, поза визначеною Політвиконкомом СПУ квотою, приймає Президія СПУ за поданням Політвиконкому СПУ.

Лідер СПУ, Голова СПУ, Голова ЦКК СПУ є делегатами з’їзду за посадою.

6.2.7. З’їзд може бути скликаний достроково (позачерговий з’їзд) на вимогу Президії СПУ, третини регіональних партійних комітетів (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя), зафіксованих рішенням Партійних комітетів, або половини складу членів Політради, оформлених письмово особистими заявами, або за постановою ЦКК СПУ з питань, які відносяться до компетенції ЦКК СПУ, або за розпорядженням Лідера СПУ. У цьому  разі Політрада СПУ зобов’язана провести позачерговий з’їзд партії протягом одного місяця з дати отримання відповідних протоколів регіональних партійних комітетів, або письмових заяв від необхідної кількості членів Політради СПУ, чи постанови ЦКК СПУ, звернення Президії, розпорядженням Лідера СПУ та оголосити про скликання з’їзду як правило не пізніше ніж за 15 днів до його проведення.

6.2.8. Відкриває з’їзд і є головуючим на з’їзді Лідер СПУ.

6.2.9. Рішення З’їзду СПУ оформляються протоколом З’їзду. Протокол з’їзду повинен бути оформленим та підписаним на протязі трьох робочих днів після закриття з’їзду СПУ (етапів з’їзду СПУ) Лідером СПУ. Рішення з’їзду СПУ приймаються у формі постанов та можуть бути оформлені витягами із протоколів з’їзду СПУ, підписані Лідером СПУ.

6.2.10. Рішення з’їзду СПУ обов’язкові для всіх членів СПУ, виборних посадових осіб СПУ, структурних утворень СПУ, представників СПУ в законодавчій та виконавчій гілках влади України.

6.3. У період між з’їздами вищим керівним органом СПУ є Політрада СПУ, яку очолює Лідер СПУ. До складу Політради СПУ за посадою входять Лідер СПУ, Перші секретарі регіональних партійних організацій СПУ. Голова СПУ та Голова ЦКК можуть брати участь у засіданнях Політради СПУ з правом дорадчого голосу. Засідання Політради СПУ скликаються Політвиконкомом Політради СПУ не менше одного разу на шість місяців;

До складу Політради входять:

1. Лідер СПУ(за посадою);

2. Перші секретарі регіональних партійних організацій СПУ (за посадою);

3. По одному представнику від регіональних партійних організацій СПУ;

4. Кандидатури на секретарів Політради СПУ;

5. Голова Теоретичної Ради СПУ (за посадою);

6. Голова Ради ветеранів СПУ (за посадою).

Список кандидатів до Політради СПУ на з’їзд подає Лідер СПУ.

6.3.1. Позачергове засідання Політради СПУ скликається виключно Лідером СПУ на вимогу Президії СПУ, Політвиконкому СПУ, третини комітетів регіональних партійних організацій (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя), або третини членів Політради СПУ або ЦКК СПУ.

Постанова про позачергове засідання Політради СПУ приймається Лідером СПУ, при наявності рішення Президії СПУ, або відповідної кількості 2/3 протоколів комітетів регіональних партійних організацій чи заяв членів Політради СПУ від їх чисельного складу, розпорядженням Лідера СПУ, або протоколу засідання ЦКК не пізніше ніж за 10 днів після отримання документів.

6.3.2. Засідання Політради СПУ провадить Лідер СПУ. В разі його відсутності — Перший секретар Політради СПУ за письмовим дорученням Лідера СПУ. Засідання Політради СПУ вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу. Рішення Політради СПУ приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політради СПУ.

6.3.3. До повноважень Політради СПУ належить:

–        повноваження Політради поширюються на термін між черговими з’їздами, як правило на п’ять років;

–        скликання З'їзду СПУ, визначення дати та місця його проведення;

–        за поданням Лідера СПУ визначення кількісного складу Політвиконкому СПУ;

–        за поданням Лідера СПУ обрання Першого секретаря Політради СПУ та секретарів Політради СПУ, членів Політвиконкому СПУ з числа членів СПУ;

–        за поданням Лідера СПУ обрання Голови Теоретичної ради СПУ;

–        заслуховування звітів Політвиконкому СПУ, комітетів регіональних та місцевих партійних організацій СПУ;

–        за поданням Лідера СПУ звільнення Першого секретаря Політради СПУ та секретарів Політради СПУ, членів Політвиконкому СПУ, Голови Теоретичної ради СПУ;

–        заслуховування звітів членів Політвиконкому, секретарів Політради СПУ;

–        вироблення тактики діяльності СПУ у період між з’їздами, спрямування політичної та організаційної роботи партії;

–        визначення пріоритетів у поточній діяльності СПУ;

–        ухвалення політичних рішень;

–        створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих  органів СПУ;

–        визначення сумісним рішенням з ЦКК СПУ порядку контролю за фінансовою діяльністю структурних утворень  СПУ, обліку та використання коштів, які надійшли з державного бюджету;

–        затвердження символіки СПУ;

–        розгляд звітів про роботу фракції СПУ у Верховній Раді України і прийняття відповідних рішень;

–        формування теоретичних центрів СПУ;

–        право виключення членів СПУ у тому разі, коли первинний партійний осередок чи комітет регіональної партійної організації СПУ не можуть прийняти відповідне рішення щодо тих, хто, займаючи посаду керівну посаду в регіональному комітеті чи входячи до складу вищих керівних органів партії, допускав дії, не сумісні зі Статутом СПУ і Програмою СПУ;

–        утворення та ліквідація (розпуск) місцевих і регіональних партійних організацій, розпуску  їх комітетів;

–        за поданням Лідера СПУ при необхідності дообрання до свого складу до тридцяти відсотків членів Політради СПУ та може виводити зі свого складу до тридцяти відсотків членів Політради, обраних з’їздом;

–        розгляд і прийняття рішення про усунення від виконання обов’язків Голови ЦКК СПУ за поданням Лідера СПУ, постанови Президії СПУ про недовіру Голові ЦКК СПУ. Рішення приймається двома третинами голосів від числа присутніх на засіданні Політради СПУ.

–        затвердження кандидатури виконуючого обов’язки Голови ЦКК СПУ за поданням Лідера СПУ на термін до чергового з’їзду СПУ;

–        у період між з’їздами, їх етапами прийняття рішення про виключення з виборчого списку СПУ кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

–        прийняття рішення щодо депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, обраних за виборчим списком відповідної місцевої або регіональної партійної організації СПУ відповідно до чинного законодавства України;

–        здійснення інших повноважень, які не належать до виключної компетенції З’їзду СПУ;

З питань внутрішньопартійного життя на спільному засіданні Політради СПУ та ЦКК СПУ можуть прийматись інструкції, які є обов’язковими для виконання комітетами регіональних та місцевих партійних організацій, первинними партійними осередками та членами СПУ.

6.3.4. Рішення Політради СПУ можуть бути скасовані З’їздом СПУ у разі їх невідповідності Статуту та (або) Програмі СПУ. Дія рішень Політради СПУ у випадку їх невідповідності законодавству України, Статуту та (або) Програмі СПУ можуть бути зупинені Президією СПУ до прийняття З’їздом відповідного рішення з даного питання після відповідного подання ЦКК СПУ, або Політвиконкомом СПУ.

6.3.5. Рішення Політради СПУ, прийняті в межах її компетенції, визначеної цим Статутом, обов’язкові для всіх членів СПУ, регіональних партійних організацій, місцевих партійних організацій та їх керівних органів.

6.4. У період між з’їздами і засіданнями Політради СПУ вищим постійно діючим дорадчо-координаційним органом СПУ є Президія СПУ.

6.4.1. Президія СПУ — постійно діючий колегіальний дорадчо-координаційний орган до складу якого за посадою входять Лідер СПУ, Голова СПУ, Голова ЦКК СПУ, Перший секретар Політради СПУ, Голова Теоретичної ради СПУ.

6.4.2. Засідання Президії СПУ скликається Лідером СПУ та за дорученням Лідера СПУ Головою СПУ та провадиться не менше 1 разу  на місяць.

6.4.3. Позачергове засідання Президії СПУ провадиться на вимогу одного із членів Президії протягом 7 днів з дати оформлення заяви.

6.4.4. Засідання Президії СПУ провадить Лідер СПУ та підписує протокол засідання.

6.4.5. До повноважень Президії СПУ належать:

–        координація діяльності Політради СПУ, ЦКК СПУ та фракції (групи) депутатів від СПУ в Верховній Раді України;

–        в межах своїх повноважень відповідно до Статуту СПУ прийняття рекомендацій для Політради СПУ та фракції (групи) депутатів від СПУ у Верховній Раді України з питань позиції СПУ та пріоритетів при внесенні до порядку денного та при розгляді проектів Законів України, змін та поправок до діючих Законів України;

–        заслуховування звітів ЦКК СПУ з питань етичної поведінки членів СПУ партійної та фінансової дисципліни;

–        погодження кандидатів в народні депутати до Верховної Ради України від СПУ;

–        затвердження Положення про Раду депутатів від СПУ Верховної Ради України та вносить до нього зміни;

–        погодження кандидатів від СПУ на адміністративні та представницькі посади в органи влади;

–        заслуховування звітів представників СПУ в адміністративних та представницьких органах влади;

–        у відповідності до чинного законодавства прийняття рішень про відкликання окремих представників СПУ із виконавчої та представницької влади, в разі невиконання останніми Програми СПУ, Статуту СПУ або рішень вищих керівних органів СПУ;

–        за поданням Політвиконкому СПУ затвердження зведеного бюджету на поточний період діяльності СПУ.

–        висловлення недовіри Голові ЦКК СПУ за діяльність або бездіяльність не сумісні з нормами статуту СПУ.

6.5. У період між засіданнями Політради СПУ вищим постійно діючим виконавчим органом СПУ є Політвиконком СПУ. До складу Політвиконкому СПУ за посадою входять: Лідер СПУ, Перший секретар Політради СПУ, секретарі Політради СПУ, Голова Теоретичної ради. Політвиконком СПУ обирається на строк повноважень Політради СПУ.

На засіданні Політвиконкому СПУ можуть брати участь з правом дорадчого голосу Голова СПУ, Голова ЦКК СПУ.

6.5.1. Засідання Політвиконкому СПУ скликається Лідером СПУ і є правомочним за умови участі у ньому більше половини його складу. 

6.5.2. Рішення Політвиконкому СПУ приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Політвиконкому СПУ. Роботою Політвиконкому СПУ керує Лідер СПУ.

6.5.3. У разі відсутності Лідера СПУ роботою Політвиконокому СПУ керує за письмовим дорученням Лідера СПУ перший секретар Політради СПУ, в разі відсутності останнього  один із секретарів Політради СПУ за наявності письмового розпорядження, виданого Лідером СПУ.

6.5.4. До повноважень Політвиконкому СПУ належить:

–        вирішення політичних і організаційних питань діяльності СПУ;

–        організація поточної роботи з виконання рішень з’їздів, Політради СПУ;

–        організація подання в уповноважений орган у відповідності з діючим законодавством України та підзаконними актами інформацію про внесення змін в Програму СПУ та Статут СПУ, інформацію про зміни в керівних органах, дані та інформацію про участь СПУ в виборах та іншу обов’язкову інформацію у відповідності до чинного законодавства;

–        планування і забезпечення виконання бюджету СПУ та заслуховування звітів про його виконання;

–        прийняття рішення про заснування власних засобів масової інформації та установи, організації, що забезпечують діяльність партії, якщо це не заборонено законом;

–        обрання головних редакторів, керівників установ, організацій, що створені партією, затвердження редакційних колегій друкованих та інших засобів масової інформації СПУ і заслуховування звітів про їхню роботу;

–        прийом у члени СПУ;

–        призначення партійного аудитора;

–        прийняття рішень щодо організаційних заходів із підготовки та проведення виборів, підготовка та затвердження виборчих документів СПУ;

–        скасування рішень керівних органів та керівних осіб регіональних і місцевих партійних організацій, які суперечать Статуту і Програмі СПУ;

–        затвердження виборчих списків, затвердження кандидатів від СПУ до регіональних органів місцевої влади та місцевого самоврядування за поданням відповідних комітетів місцевих, регіональних партійних організацій СПУ;

–        організація підготовки і перепідготовки кадрів СПУ;

–        координація діяльність регіональних партійних організацій;

–        створення виконавчого апарату Політради СПУ і організація його роботи;

–        проведення за дорученням з’їзду, Політради СПУ загальнопартійних дискусій;

–        здійснення підготовки засідань Політради, з’їздів, конференцій СПУ;

–        встановлення норми представництва делегатів на з’їзд від регіональних партійних організацій;

–        організація участі СПУ у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;

–        прийняття та оприлюднення від імені СПУ заяв, резолюцій, звернень тощо;

–        аналіз організаційної, політичної та фінансово-господарської діяльності структур СПУ і внесення пропозицій щодо її удосконалення;

–        узагальнення і поширення досвіду партійної роботи;

–        прийняття рішень про нагородження членів СПУ за поданням регіональних партійних організацій та Голови СПУ;

–        скликання засідань Політради СПУ та забезпечення організаційного супроводу;

–        затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу, Партійних комітетів, їх бюро;

–        затвердження типових структур та штатних розписів апаратів регіональних і місцевих партійних організацій;

–        ведення партійного господарства (діловодства, статистики, облік членів СПУ);

–        організація бухгалтерського обліку і фінансово-господарської діяльності Політради СПУ, розроблення проекту бюджету СПУ;

–        систематичне звітування про свою діяльність на Політраді СПУ;

–        організація партійного обліку членів СПУ шляхом ведення єдиного електронного реєстру членів СПУ;

–        вирішення інших питань, які не належать до виключної компетенції З’їзду, Політради СПУ та Президії СПУ.

Політвиконком СПУ у своїй діяльності керується цим Статутом.

6.6. Лідер СПУ — Голова Політради СПУ є вищою посадовою особою СПУ, яка реалізує політичний курс СПУ та здійснює загальне, політичне та організаційне керівництво СПУ відповідно до Статуту та Програми СПУ. Лідер СПУ обирається шляхом таємного голосування на з’їзді СПУ, підзвітний виключно з’їзду СПУ.

6.6.1. Лідер СПУ головує на засіданнях Президії СПУ, за посадою є Головою Політради СПУ, головує на її засіданнях та керує діяльністю і головує на засіданнях Політвиконкому СПУ.

6.6.2. Повноваження Лідера СПУ:

–        без доручення представляє СПУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, в міжнародних, міждержавних організаціях і міжпартійних стосунках;

–        оприлюднює заяви з питань внутрішньої та зовнішньої політики СПУ, виступає з офіційними зверненнями та заявами від імені СПУ;

–        має право вносити подання (пропозиції) для розгляду на З'їздах;

–        головує на З’їзді, підписує протокол З’їзду та витяги з протоколу З’їзду;

–        приймає в межах своїх повноважень, наданих цим Статутом, і підписує рішення Лідера СПУ, Рішення Політради СПУ, Президії СПУ, Політвиконокому СПУ та інші документи СПУ згідно з діючим Статутом, використовує печатку СПУ, штампи та бланки СПУ;

–        видає розпорядження щодо розподілу управлінських та організаційних функцій між членами Політвиконкому СПУ;

–        вносить на розгляд Політради СПУ в період між з’їздами СПУ кандидатів до складу Політради СПУ (до 30% від чисельності Політради СПУ);

–        вносить на розгляд Політради СПУ кандидатури до Політвиконкому СПУ, Першого секретаря Політради СПУ та секретарів Політради СПУ;

–        очолює Політраду СПУ та головує на засіданнях Президії СПУ;  

–        вносить подання на обрання з’їздом СПУ кандидатури на Голову СПУ та Голову ЦКК СПУ;

–        подає на затвердження Політрадою СПУ кандидатуру на посаду Голови Теоретичної Ради;

–        вносить на затвердження кандидатуру на посаду виконуючого обов’язки Голови ЦКК СПУ на термін до чергового з’їзду СПУ;

–        керує роботою Політвиконкому СПУ, веде його засідання. В разі відсутності Лідера СПУ роботою Політвиконкому керує Перший секретар Політради СПУ за письмовим дорученням Лідера СПУ;

–        управляє майном та коштами партії, укладає договори, а також вчиняє інші правочини (у тому числі, видає довіреності), необхідні чи пов'язані з діяльністю СПУ;

–        підписує фінансові, розпорядчі та інші документи СПУ, відкриває рахунки у банківських установах та розпоряджається ними, володіє правом першого підпису;

–        погоджує кандидатури секретарів регіональних місцевих партійних організацій (комітетів, бюро) СПУ;

–        призначає на посаду та звільняє с посади першого секретаря комітету регіональної партійної організації шляхом видачі розпорядження письмової форми з обов’язковим нотаріальним засвідчення справжності особистого підпису.

–        видає керівникам регіональних партійних організацій довіреності на здійснення ними повноважень, передбачених цим Статутом;

–        закріплює за регіональними організаціями СПУ, які мають статус юридичних осіб, майно на правах оперативного управління і визначає порядок володіння і користування ним;

–        має право в окремих випадках своїм рішенням шляхом видачі окремого розпорядження відсторонити від виконання обов’язків все керівництво в повному складі (розпустити Партійний комітет, бюро) регіональної, місцевої партійної організації, призначити уповноважену особу (першого секретаря регіональної партійної організації, секретаря місцевої партійної організації). Загальні збори (конференція) регіональної, місцевої партійної організації з організаційних питань в такому разі має бути проведені в строк не пізніше 30 днів з дня видачі розпорядження Лідером СПУ про відсторонення;

–        може делегувати свої повноваження виключно в письмовій формі або їх частину Першому секретарю Політради СПУ, а у разі його відсутності — іншим секретарям Політради СПУ.

–        за рішенням з’їзду до обрання Голови СПУ виконує обов’язки Голови СПУ;

–        Лідер СПУ виконує обов’язки Голови СПУ в разі подання власної заяви Головою СПУ на спільному засіданні Політради СПУ і ЦКК СПУ.

6.6.3. Всі визначені функції та обв’язки, які має виконувати Лідер СПУ в процесі діяльності партії, він здійснює без довіреності.

6.6.4. У своїй діяльності Лідер СПУ є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З'їздом СПУ.

6.6.5. Рішення Лідера СПУ викладаються письмово у формі розпоряджень, подань, доручень тощо та набувають чинності з моменту їх підписання.

6.7. Голова СПУ є вищою посадовою особою, яка реалізує політичний курс партії та здійснює керівництво групою (фракцією) в Верховній Раді України, представляє інтереси СПУ в вищих органах адміністративної та виконавчої влади відповідно до Програми та Статуту СПУ.

6.7.1. Голова СПУ за посадою є членом Президії, керівником фракції (групи) в Верховній Раді України.

6.7.2. Повноваження Голови СПУ:

–        представляє СПУ в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, в міжнародних, міждержавних організаціях і міжпартійних стосунках;

–        має право вносити подання (пропозиції) для розгляду на з’їздах СПУ, Політради СПУ;

–        приймає в межах своїх повноважень, наданих цим Статутом, і підписує рішення Голови СПУ, Президії та інші документи СПУ у відповідності з діючим Статутом,;

–        вносить на розгляд Політради СПУ в період між з’їздами питання діяльності фракції у Верховній Ради України за відсутністю Лідера СПУ за дорученням останнього головує на засіданні Президії СПУ;

–        оприлюднює заяви з питань внутрішньої та зовнішньої політики СПУ, виступає з офіційними зверненнями та заявами від імені СПУ за дорученням Президії СПУ;

–        підписує рішення фракції (групи) в Верховній Раді України;

–        видає розпорядження щодо розподілу управлінських та організаційних функцій між членами фракції (групи) в Верховній Раді України;

–        вносить на розгляд Погоджувальної Ради в Верховній Раді України від імені фракції (групи) пропозиції щодо порядку денного засідань Верховної Ради України, законопроектів та змін в діючі законодавчі акти;

–        приймати участь у засіданні Політради СПУ, Політвиконкому СПУ.

6.7.3 У своїй діяльності Голова СПУ є підзвітним, підконтрольним відповідальним перед З’їздом СПУ, Президією СПУ;

6.8. У разі спливу строку повноважень керівних органів СПУ та/або керівних органів регіональних, місцевих партійних організацій, первинних партійних осередків, Контрольних комісій СПУ, керівних осіб СПУ та/або регіональних, місцевих партійних організацій, первинних партійних  осередків вони продовжують здійснювати свої повноваження, визначені цим Статутом, до проведення наступного З’їзду, засідання Політради СПУ, конференції (зборів), Бюро партійної організації тощо відповідно.

VІI. ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СПУ

7.1. Контролюючими органами СПУ є Центральна Контрольна Комісія СПУ (надалі — ЦКК СПУ) та контрольні комісії регіональних партійних організацій.

7.2. ЦКК СПУ обирається з’їздом партії.

7.3. ЦКК СПУ є вищим контрольним органом СПУ. ЦКК здійснює керівництво контрольними комісіями регіональних партійних організацій та здійснює контроль за дотриманням Статуту партії, виконанням рішень з’їздів партії, Політради, Політвиконкому, Лідера СПУ, Голови СПУ, та інших загальнопартійних рішень.

ЦКК контролює надходження і використання коштів, фінансову діяльність партії, збереження партійної власності.

ЦКК визначає спільним рішенням з Політрадою порядок контролю за фінансовою діяльністю структурних утворень СПУ, обліку та використанням коштів, які надійшли з бюджету України.

ЦКК має право відстоювати свою позицію перед З’їздом СПУ, вимагати скликання позачергового З’їзду СПУ, засідання Політради СПУ з питань її компетенції.

ЦКК СПУ розглядає апеляції виключених з партії протягом двох місяців. Рішення про задоволення чи відхилення апеляції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх на засіданні членів ЦКК СПУ.

ЦКК СПУ здійснює керівництво роботою контрольних комісій регіональних партійних організацій, затверджує або відхиляє обраних Голів Контрольних Комісій регіональних партійних організаціях.

ЦКК СПУ, за необхідності, дообирає до свого складу або виводить зі свого складу до двадцяти відсотків членів ЦКК СПУ, обраних на з’їзді.

ЦКК СПУ призначає виконуючого обов’язки Голови Контрольної Комісії регіональної партійної організації в разі відсторонення останнім Головою ЦКК СПУ.

 7.4. ЦКК, контрольні комісії регіональних, місцевих партійних організацій приймають рішення з питань, що віднесені до їх компетенції, в тому числі:

–        заслуховують керівників регіональних партійних організацій з питань виконання Програми і Статуту СПУ, рішень з’їздів, Політради СПУ, Політвиконкому СПУ, розпоряджень Лідера та Голови СПУ;

–        виступати з ініціативою про притягнення членів партії до відповідальності за порушення партійної дисципліни.

7.5. Члени ЦКК СПУ мають право:

–        користуватися документами Політради СПУ, Політвиконкому СПУ, керівних органів партійних організацій;

–        брати участь в роботі первинних партійних осередків, місцевих і регіональних партійних  організацій на конференціях, зборах, пленумах, засіданнях бюро з правом дорадчого голосу;

–        здійснювати перевірку окремих напрямків партійної роботи за дорученням Лідера СПУ, або зверненням Політради СПУ чи Політвиконкому СПУ.

7.6. Голова ЦКК СПУ є вищою посадовою особою, яка здійснює загальне керівництво ЦКК СПУ.

7.6.1. Голова ЦКК СПУ обирається шляхом таємного голосування на з’їзді СПУ за поданням Лідера СПУ.

7.6.2. Повноваження Голови ЦКК СПУ:

–        за посадою очолює Президію ЦКК СПУ, є членом Президії СПУ;

–        головує на засіданнях Президії ЦКК СПУ, підписує рішення Президії ЦКК СПУ;

–        погоджує кандидатури на посади голів регіональних контрольних комісій СПУ;

–        видає розпорядження щодо розподілу управлінських та організаційних функцій між членами Президії ЦКК СПУ;

–        погоджує кандидатури для розгляду на регіональних та місцевих контрольних комісіях в період між конференціями для заміщення вакансій не більше одної особи від їх чисельності;

–        має виключне право на вотум недовіри по відношенню до голів контрольних комісій комітетів в разі порушення останніми статутних норм та партійної етики.

7.6.3. Протиріччя, які можуть виникати між ЦКК СПУ та Політрадою СПУ, вирішується Президією СПУ.

VІІІ. УЧАСТЬ СПУ, ЇЇ СТРУКТУРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИБОРАХ.

ВІДНОСИНИ СПУ З НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ, З ДЕПУТАТАМИ МІСЦЕВИХ РАД, ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОБ’ЄДНАННЯМИ

8.1. СПУ через діяльність своїх партійних організацій сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах народних депутатів України, Президента України, депутатів до Верховної Ради АРК та місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.

8.2. СПУ свій вплив на діяльність Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, місцевих рад, інших державних органів влади здійснює через працюючих там членів партії шляхом узгодження дій, переконання, дискусії на підставі норм Статуту СПУ, дотримуючись Конституції України та іншого чинного законодавства.

Члени СПУ, обрані або призначені в органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, зобов’язані цілеспрямовано проводити в них лінію на реалізацію Програми СПУ та передвиборної програми партії (організації).

У відносинах з профспілками, іншими громадськими об’єднаннями СПУ діє на засадах партнерства і діалогу та розумного компромісу.

8.3. СПУ домагається політичного лідерства у суспільстві шляхом участі у демократичних виборах.

Структурні утворення СПУ можуть розробляти свої передвиборні програми, рекомендувати як членів партії, так і позапартійних для висування кандидатами у депутати, політичними методами боротися за їх обрання до органів влади та органів місцевого самоврядування.

У разі невиконання передвиборної програми депутатом місцевої ради від партії чи виключення його з СПУ  Президія СПУ, партійна організація виходить з пропозицією про його відкликання згідно з чинним законодавством та нормами цього Статуту.

8.4. За відсутності можливості висунути кандидатів від СПУ її організації можуть підтримувати як позапартійних кандидатів, так і кандидатів від інших партій за попереднім узгодженням з Політвиконкомом СПУ програмні засади та громадська політична діяльність яких не суперечать програмі СПУ.

8.5. СПУ висуває кандидатів у депутати згідно з чинним законодавством для участі у виборах до Верховної Ради. Висунення здійснюється з’їздом СПУ з урахуванням пропозицій регіональних партійних комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя.

 До списків кандидатів у депутати від СПУ включаються члени СПУ та позапартійні громадяни у послідовності, запропонованій Політвиконкомом СПУ та затверджений з’їздом СПУ у відповідності до чинного законодавства.

8.6. У Верховній Раді, органах місцевого самоврядування, до яких обрані члени партії, у разі наявності необхідної кількості депутатів, створюється відповідно фракція та партійна група. Головна їх мета — організація роботи депутатів — членів СПУ для проведення в життя політики партії передвиборних програм, наказів виборців. Керівника партійної групи в органах місцевого самоврядування затверджує партійний комітет відповідного рівня за погодженням з Політвиконкомом СПУ. Керівником фракції (групи) у Верховній Раді України є Голова СПУ за посадою.

 Партійні групи підзвітні та підконтрольні партійному комітету відповідного рівня, а фракція (група) у Верховній Раді – Президії СПУ. Члени партгрупи в тактичних питаннях дотримуються позицій, які прийнято їхньою більшістю шляхом голосування. Депутати — члени СПУ не можуть створювати фракції та партійні групи, незалежні від партійних органів.

 8.7. Партійні організації та комітети співпрацюють з молодіжними формуваннями, об’єднаннями громадян, які підтримують програму СПУ. Взаємовідносини СПУ з молодіжними організаціями та об’єднаннями громадян базуються на принципах спільності ідейно-політичних платформ, партнерських відносин, взаємної поваги та довіри. 

ІХ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПУ

9.1. СПУ підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав,  міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво, здійснює інші заходи, які не суперечать законам та міжнародним угодам України.

9.2. СПУ може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.

Х. КОШТИ ТА МАЙНО СПУ, ПОРЯДОК ЇХ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

10.1. СПУ для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.

СПУ та її регіональні організації є неприбутковими організаціями.

СПУ може орендувати рухоме і нерухоме майно.

10.2. Доходи (прибутки) чи їх частини кошти або майно (активи) СПУ не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами, працівниками, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами (крім оплати їх праці та відрахувань на сплату єдиного соціального внеску) та використовуються виключно для забезпечення статутної діяльності СПУ.

10.3. Джерелами формування майна та коштів СПУ є:

–        внески членів СПУ;

–        добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять в установленому порядку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, в тому числі у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

–        майно, придбане за власні кошти;

–        надходження, визначені Законом України «Про політичні партії в Україні» та Законом України «Про Державний бюджет України»;

–        пасивні доходи;

–        інші надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

10.4. СПУ та її організації, що мають статус юридичної особи, ведуть визначене законом діловодство, бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. СПУ щоквартально,  не пізніше ніж на сороковий день після закінчення  звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника СПУ, засвідченим печаткою СПУ),  а також на електронному носії звіт СПУ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал.

10.5. СПУ не несе відповідальності за майнові зобов’язання своїх регіональних та місцевих організацій та організацій, де СПУ є засновником, а вони не несуть відповідальності за майнові зобов’язання СПУ. Майно, передане СПУ регіональним організаціям у користування та володіння, залишається власністю СПУ і за рішенням Політвиконкому СПУ підлягає поверненню.

10.6. Порядок використання коштів та майна СПУ визначається рішенням Політвиконкому СПУ.

10.7. Порядок контролю за фінансовою діяльністю структурних утворень СПУ, обліку та використанням коштів, які надійшли з бюджету України визначається спільним рішенням Політради та ЦКК СПУ.

10.8. Державне фінансування статутної діяльності СПУ здійснюється у порядку, встановленому законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України;

 

XІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (АУДИТУ) ЗА НАДХОДЖЕННЯМИ І ВИТРАТАМИ СПУ ТА ЇЇ РЕГІОНАЛЬНИХ, МІСЦЕВИХ ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

11.1.  Політвиконком СПУ на своєму засіданні призначає Партійного аудитора із складу членів СПУ терміном на 2-ва роки.

11.2.   До повноважень Партійного аудитора належить:

–        здійснення внутрішнього фінансового аудиту, щоквартального та щорічний фінансового контролю за надходженнями і витратами СПУ та її регіональних, місцевими організаціями;

–        витребування звітної інформації у регіональних, місцевих партійних організацій щодо використання коштів СПУ та майна СПУ;

–        підготовка та звітування на З’їзді членів СПУ що до проведення фінансового контролю за діяльністю СПУ та її регіональними, місцевими організаціями на предмет цільового використанням коштів та майна СПУ;

–        подає до Національного  агентства з питань запобігання корупції звіти у строк та формі передбаченому законодавством України;

–        оприлюднює фінансові звіти на офіційному веб-сайті СПУ у строки передбачені законодавством України;

–        приймає рішення та підписує договір про залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту у відповідності до вимог діючого законодавства;

11.3. Партійний аудитор може бути звільнений з посади Політвиконкомом СПУ за не виконання своїх обов’язків, або за його власною заявою. У випадку звільнення Партійного аудитора з займаної посади Політвиконком СПУ протягом семи днів з дати його звільнення повинен призначити нового Партійного аудитора. 

11.4. У випадку, якщо СПУ була суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або брала участь у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також, якщо СПУ отримує державне фінансування, СПУ зобов’язана пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в рік, наступний за роком проведення таких виборів чи отримання державного фінансування. Зовнішній незалежний фінансовий аудит, проводиться аудиторською фірмою, що відповідає критеріям зазначеним в Законі України «Про політичні партії в Україні».

 

СПУ та її регіональні, місцеві організації зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить її зовнішній незалежний фінансовий аудит, інформацію та документи, необхідні для проведення такого аудиту. СПУ має право укладати договір на проведення аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.

XІI. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПУ

12.1. СПУ припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або, в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстрації, — в порядку, встановленому чинним законодавством.

12.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск партії приймаються з’їздом СПУ. Рішення з’їзду про реорганізацію чи саморозпуск СПУ вважається правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, присутніх на з’їзді.

12.3. Кошти та майно СПУ не можуть перерозподілятися між її засновниками (учасниками), працівниками, членами і використовуються для виконання статутних завдань, а у разі припинення СПУ (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) або заборони за рішенням суду (примусового розпуску) передаються іншій неприбутковій Організації або кільком таким неприбутковим Організаціям аналогічного спрямування та виду, або за рішенням суду  спрямовуються у дохід держави. Також, у разі саморозпуску СПУ її кошти та майно можуть бути зараховані, відповідно до закону, до державного або місцевого бюджету.

12.4. Заборона діяльності СПУ чи рішення про анулювання реєстрації тягнуть за собою припинення діяльності партії, розпуск її керівних органів, регіональних, місцевих організацій і первинних партійних осередків, припинення членства в СПУ.

12.5. Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів СПУ.

 XІІI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПУ І ПРОГРАМИ СПУ

13.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту СПУ і Програми СПУ, прийняття нової Програми СПУ приймає з’їзд СПУ. Такі рішення вважаються правомочними, якщо за них проголосувало більше половини делегатів, присутніх на з’їзді.

13.2. У разі внесення змін чи доповнень до Статуту СПУ або Програми СПУ, зміни назви керівних органів партії, їх адреси Лідер СПУ або один із секретарів Політради за його дорученням інформують про це органи державної реєстрації у строки, передбачені чинним законодавством України.

 

 

Лідер СПУ                                       ____________                                П.І. Устенко

 


 

При використанні матеріалів сайту посилання на
прес-службу СПУ та www.spu.in.ua обов'язкове
© 2003-2013 Соціалістична партія України
Офіційний сайт